Regulamin ważny od 24 stycznia 2019

Regulamin portalu Holandia24.nl

1. Wstęp

Przed rejestracją użytkownik zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z poniższym regulaminemi oraz zaakceptowaniem jego treści

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926),

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204),

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15 poz. 93 z późn. zm.).

2. Definicje

Portal – portal Holandia24 znajdujący się pod adresem elektronicznym www.holandia24.nl, stanowiący własność Administratora

Administrator – osoba prywatna Recław Dawid zamieszkały w Goor 7471JB, przy ulicy Markeloseweg 25 w Holandi nr telefonu: +48 605 318 62 adres e-mail: admin@holandia24.nl będący właścicielem Portalu

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług zaoferowanych przez Portal

Profil – strona Użytkownika w Portalu, do której posiada dostęp przy użyciu loginu oraz hasła, zawierająca jego podane dane oraz zdjęcie przekazane przez niego do portalu jeżeli takowe dodał. Użytkownicy mogą przeglądać swoje dane wzajemnie przy przeglądaniu dodanyh ogoszeń, bez możliwości sprawdzania hasła innych użytkowników

Założenie Profilu poprzez Rejestrację i korzystanie z niego jest bezpłatne

Usługa – usługa świadczona przez Administratora za pośrednictwem portalu bez jednoczesnej obecności Stron, poprzedzona Rejestracją Użytkownika

Rejestracja – czynność polegająca na dobrowolnym podaniu Danych osobowych, ewentualnego zdjęcia profilowego zwanego awatarem dla utworzenia Profilu.

Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz znajdujący się na stronie Portalu, służący Rejestracji Użytkownika.

Dane – zestaw danych Użytkownika, w tym danych o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu właściwego świadczenia Usług.

Pliki - pliki graficzne, video oraz innego formatu udostępniane przez Użytkownika w Serwisie.

3. Techniczne warunki korzystania z Serwisu

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Portalu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dla korzystania z Portalu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową. Nazwa Portalu, wygląd graficzny, jego koncepcja, oprogramowanie stanowią własność Administratora i stanowią przedmiot ochrony prawnej.

4. Profil

Dla jednego adresu e-mail może zostać utworzony tylko jeden Profil.

Hasło do profilu ma charakter poufny. Użytkownik może zmieniać swoje hasło dowolną ilość razy.

Zabrania się udostępniania swojego Profilu osobom trzecim, chyba że posiadaczem Profilu jest firma, która udostępnia utworzony Profil w zakresie struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa.

Użytkownik ma prawo do likwidacji swojego Profilu w każdym czasie bez podawania przyczyny. Usunięcie Profilu przez Użytkownika może wiązać się z bezpowrotną utratą jego Danych zamieszczonych w Portalu.

5. Rejestracja

W celu pełnego korzystania z Portalu Użytkownik dokonuje Rejestracji.

Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.

Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.holandia24.nl/rejestracja

Wypełnienie pól oznaczonych znakiem gwiazdki „*” jest niezbędne dla dokonania Rejestracji oraz korzystania z Portalu.

Użytkownik prywatny podaje w szczególności:

login, hasło, e-mail, imię, numer telefonu wraz z kierunkowym, oraz awatar

Użytkownik reprezentujący w Portalu firmę podaje dodatkowo:

Numer Kvk / Krs, Nazwę firmy którą reprezentuje oraz stronę internetową

Wypełnienie Formularza rejestracyjnego i jego przesłanie poprzez naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się” jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że podane w Formularzu rejestracyjnym Dane oraz są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym oraz podane zostały dobrowolnie ponadto zapoznał się z treścią Regulaminu.

Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać założeń Regulaminu

Administrator dokłada wszelkich starań aby hasło podane przy rejestracji konta nie dostało się do osób niepowołanych jednak nie odpowiada za przejęcie go przez osobę niepowołaną wykorzystującą błędy w zabezpieczeniu strony oraz hackerskie metody.

6. Odpowiedzialność

Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem, jego przeznaczeniem oraz z poszanowaniem postanowień Administrtora oraz Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia treści niezgodnych z prawem, wulgarnych, pornograficznych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

Zabrania się nękania, ośmieszania i prześladowania innych użytkowników umieszczając obraźliwe ogłoszenia. Konto użytkownika który zachowuje się nie etycznie według innych użytkowników zostanie usunięte.

Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu za pomocą którego przegląda strony Portalu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Portalu w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Portalu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych i Plików zamieszczanych przez Użytkowników.

Postanowienie ust. 5 powyżej nie ma zastosowania, jeśli Administrator poweźmie informację o nielegalnym charakterze Danych i Plików lub o ich sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie Danych Użytkowników dokonane przez innych Użytkowników, jeśli nastąpiło ono z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

7. Ogłoszenia

Zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie mogą dokonać mogą tylko zarejestrowani Użytkownicy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za

Ogłoszenia nowe nie są moderowane - pojawiają się automatycznie w serwisie

Nie publikuje się ogłoszeń: nawołujących do nienawiści (rasistowskich, faszyzujących, seksistowskich itp.) zawierających informacje ściśle polityczne, służące propagowaniu danej opcji politycznej, zawierających informacje łamiące przepisy prawa, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, i wulgarne będących prośbami o wsparcie finansowe (z wyjątkiem przekazywania 1% na rzecz OPP – Organizacje Pożytku Publicznego), ogłoszenia lub jego usunięcia, jeżeli będzie ono sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w tym przedmiocie.

Ogłoszenie powinno być zamieszczone przez Użytkownika w odpowiedniej kategorii tematycznej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ogłoszenie zamieszczone przez Użytkownika w sposób nieprawidłowy. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do przyporządkowania ogłoszenia do właściwej kategorii, biorąc pod uwagę treść ogłoszenia, jako kryterium przyporządkowania.

8. Prawo własności intelektualnej i ochrona wizerunku

Użytkownik oświadcza, że udostępnione przez niego Dane/Pliki zostają zamieszczone w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności że Użytkownik posiada autorskie prawa majątkowe do Plików oraz że swym działaniem, polegającym na ich rozpowszechnianiu nie narusza praw osób trzecich. Poprzez zamieszczenie Danych/Plików, w szczególności wizerunku, wypowiedzi lub innych materiałów Użytkownik udziela Administratorowi bezterminowej, niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, pomimo usunięcia Profilu Użytkownika, zamieszczone przez Użytkownika Dane/Pliki nie podlegają usunięciu i mogą być wykorzystywane przez Administratora w późniejszym czasie. Użytkownik ma prawo edycji zamieszczonych przez siebie Danych/Plików poprzez ich uzupełnianie, poprawianie lub usuwanie. Jednakże, w oparciu o licencję jakiej Użytkownik udziela poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Dane i Pliki mogą być w dalszym ciągu dostępne w Portalu.

9. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa oraz w celu ulepszenia jakości świadczonych usług.

Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą dążyły rozstrzygać drogą polubowną.

Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu

Regulamin edytowany dnia 1 marca 2019